Alex Radomski
Name: Alex Radomski
Country: Canada
Matches: 134
Wins: 68
Rating: 51%
Game Event Winner Score Loser
2013 404 Tour Gannon McSween 6-7 Alex Radomski
2013 404 Tour Stuart MacTaggart 5-2 Alex Radomski
2013 404 Tour Alex Radomski 8-3 Tom Hogan
2013 404 Tour Alex Radomski 8-2 Bobby Drowns
2013 404 Tour Mario Morra 10-2 Alex Radomski
2013 404 Tour Alex Radomski 8-5 Stefan Ghodino
2013 404 Tour Nick Blancher 7-7 Alex Radomski
2013 Canadian Championships Jeff Blais 10-9 Alex Radomski
2013 Canadian Championships Richard Young 10-9 Alex Radomski
2013 Canadian Championships Alex Radomski 11-8 Richard Young
2013 Canadian Championships John Morra 11-9 Alex Radomski
2013 Canadian Championships Brian Butler 11-9 Alex Radomski
2012 404 Tour J.J. Sackaney 7-6 Alex Radomski
2012 404 Tour Alex Radomski 8-2 Kevin Stronach
2012 404 Tour Alex Radomski 8-5 Peter Hetherington
2012 404 Tour Nabeel Manek 5-7 Alex Radomski
2012 404 Tour Alex Radomski 8-4 Cody Ward
2012 404 Tour Dennis Rhodes 7-4 Alex Radomski
2012 404 Tour Stefan Ghodino 7-7 Alex Radomski
2012 404 Tour Alex Radomski 8-3 Isaac Ramos
2011 404 Tour Alex Radomski 8-5 Duane Leitch
2011 404 Tour Alex Radomski 8-3 McEarl Bucais
2011 404 Tour Alex Radomski 8-4 Alan Ada
2011 404 Tour Alex Radomski 7-4 Mario Morra
2011 404 Tour Alex Radomski 8-1 Tyler Nearing
2011 404 Tour Alex Radomski 8-3 D.J. Ward
2011 404 Tour John Morra 11-6 Alex Radomski
2011 404 Tour Mario Morra 10-6 Alex Radomski
2011 404 Tour Alex Radomski 8-7 Mike Patrowicz
2011 404 Tour Alex Radomski 8-6 Jeff Pollock
2011 404 Tour Alex Radomski 8-4 Collin Nobes
2011 404 Tour Alex Radomski 8-3 D.J. Ward
2011 404 Tour Alex Radomski 8-6 Ed Reyes
2011 404 Tour Alex Radomski 8-6 Dennis Rhodes
2011 404 Tour Alex Radomski 8-3 Rob Blair
2011 404 Tour Alex Radomski 8-8 Marc Dumoulin
2011 404 Tour Tol Kuy 8-6 Alex Radomski
2011 404 Tour Alex Radomski 8-4 Jason Weinhold
2011 404 Tour Chris Lee 6-3 Alex Radomski
2011 404 Tour Erik Hjorleifson 11-3 Alex Radomski
2011 404 Tour Alex Radomski 8-2 A.J. Tibayan
2011 404 Tour Alex Radomski 8-1 Otto Chan
2011 404 Tour Alex Radomski 8-5 Jeff Dick
2011 404 Tour Chris Wood 11-3 Alex Radomski
2011 404 Tour Alex Radomski 8-10 Mario Morra
2011 404 Tour Marc Dumoulin 8-6 Alex Radomski
2011 Canadian Championships Kyle Richard 10-9 Alex Radomski
2011 Canadian Championships Edwin Montal 8-2 Alex Radomski
2011 Canadian Championships Alex Radomski 11-10 Kyle Richard
2011 Canadian Championships Andy Aupin 11-7 Alex Radomski
2011 Canadian Championships Brady Gollan 9-1 Alex Radomski
2010 404 Tour Chris Belobradic 4-4 Alex Radomski
2010 404 Tour Peter Hetherington 6-6 Alex Radomski
2010 404 Tour Raymond Cruz 11-6 Alex Radomski
2010 404 Tour Rob Hall 9-5 Alex Radomski
2010 404 Tour Alex Radomski 8-2 Ben Rossignoli
2010 404 Tour Alex Radomski 8-5 Ed Meure
2010 404 Tour Alex Radomski 8-2 Joe Theriault
2010 404 Tour Alex Radomski 8-4 Ken Cannon
2010 404 Tour Alex Radomski 8-3 Mike Dewey
2010 404 Tour Alex Radomski 8-2 Richard Pike
2010 Canadian Championships Ryan Spence 11-6 Alex Radomski
2010 Canadian Championships Alain Martel 9-0 Alex Radomski
2010 Canadian Championships Chris Orme 11-2 Alex Radomski
2010 Canadian Championships Alex Radomski 9-7 Yvon Robichaud
2010 Canadian Championships Alex Radomski 9-2 Harvey Shognosh
2010 Canadian Championships Tyler Nearing 9-8 Alex Radomski
2009 404 Tour Alex Radomski 7-1 Robin Bass
2009 404 Tour Alex Radomski 7-0 Kirk McKeen
2009 404 Tour Alex Radomski 7-2 Vince Belanger
2009 404 Tour Alex Radomski 7-8 Erik Hjorleifson
2009 404 Tour Carlin Sanderson 5-6 Alex Radomski
2009 404 Tour Alex Radomski 7-6 Mario Morra
2009 404 Tour Ken Defilippis 5-7 Alex Radomski
2009 404 Tour Elio D'Andrea 8-3 Alex Radomski
2009 404 Tour Hanna Kwon 5-6 Alex Radomski
2009 404 Tour Alex Radomski 8-0 Mike Mayali
2009 404 Tour Alan Ada 5-7 Alex Radomski
2009 404 Tour Alex Radomski 8-1 Fred Elbaz
2009 404 Tour Ed Reyes 8-6 Alex Radomski
2009 404 Tour Alex Radomski 8-4 Carlin Sanderson
2009 404 Tour Alex Radomski 8-1 Rick Garant
2009 404 Tour Alex Radomski - Naomi Williams
2009 404 Tour Alex Radomski 8-4 Shaun Lee
2009 404 Tour Erik Hjorleifson 11-4 Alex Radomski
2009 404 Tour Alex Radomski 8-3 George Cornelius
2009 404 Tour Jason Klatt 11-5 Alex Radomski
2009 404 Tour Alex Radomski 8-3 Ken Cannon
2009 404 Tour Alex Radomski 8-3 Brittany Bryant
2009 404 Tour Desmond Csanyi 8-7 Alex Radomski
2009 404 Tour Scot Noonan 6-5 Alex Radomski
2009 404 Tour Alex Radomski 8-6 Dennis Rhodes
2009 404 Tour Ian Argue 5-0 Alex Radomski
2009 Canadian Championships Francis Crevier 11-5 Alex Radomski
2009 Canadian Championships Ed Reyes 9-4 Alex Radomski
2008 404 Tour John Morra 11-2 Alex Radomski
2008 404 Tour Alex Radomski 7-3 Chris Capipin
2008 404 Tour Ben Chang 6-5 Alex Radomski
2008 404 Tour Nito Bucais 5-1 Alex Radomski
2008 404 Tour Alex Radomski 7-1 Marc Godin
2008 404 Tour Mike Patrowicz 8-6 Alex Radomski
2008 404 Tour Alex Radomski 6-0 Scott MacDonald
2008 404 Tour Alex Radomski 6-4 Joel Best
2008 404 Tour Dan Doerner 10-1 Alex Radomski
2008 404 Tour Alex Radomski 6-4 Chris Elliott
2008 404 Tour Erik Hjorleifson 11-1 Alex Radomski
2008 404 Tour Alex Radomski 6-8 Erik Hjorleifson
2008 404 Tour Alex Radomski 6-0 Basil Hall
2008 404 Tour Tyler Nearing 8-4 Alex Radomski
2008 404 Tour Alex Radomski 6-7 Mike Patrowicz
2008 404 Tour Alex Radomski 7-5 Al Smart
2008 404 Tour Randy Strong 5-4 Alex Radomski
2008 404 Tour Derrick Claus 9-5 Alex Radomski
2008 Canadian Championships Tyler Edey 11-3 Alex Radomski
2008 Canadian Championships Alex Radomski 9-8 Quinten Doell
2008 Canadian Championships Cory Pointon 9-7 Alex Radomski
2007 404 Tour Alex Radomski 6-4 George Cornelius
2007 404 Tour Alex Radomski 6-2 Janet Ritcey
2007 404 Tour Tol Kuy 8-4 Alex Radomski
2007 404 Tour Robin Bass 9-2 Alex Radomski
2007 404 Tour Alex Radomski 6-2 Rob Henry
2007 404 Tour Shaun Lee 6-5 Alex Radomski
2007 404 Tour Alex Radomski 7-5 Adrian Fragoso
2007 404 Tour Mario Morra 10-6 Alex Radomski
2007 404 Tour Chris Courteaux 6-0 Alex Radomski
2007 404 Tour Borin Chea 5-4 Alex Radomski
2007 404 Tour Alex Radomski 6-3 Rob Hall
2007 404 Tour Mike Patrowicz 7-1 Alex Radomski
2007 404 Tour Scot Noonan 5-4 Alex Radomski
2007 404 Tour Alex Radomski 6-3 Chris Courteaux
2007 404 Tour Dennis Rhodes 7-2 Alex Radomski
2007 Canadian Championships Alex Radomski 9-4 Rob Sakell
2007 Canadian Championships Marcel Gilbert 9-3 Alex Radomski
2007 Canadian Championships Karl Hanley 9-4 Alex Radomski
Back to top button
Close
Close